Bygglov och bygganmälan

Braskamin och eldstad

Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan.

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Säkerhet

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler) följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Skorsten

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken, eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 m över taket måste den förses med stege.

Eldstadens tyngd

Ett normalt nytt golvbjälklag klarar tyngden av en typgodkänd braskamin. I alla andra fall måste du kontrollera att det håller. Du kan behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.

Rökgaser

Elden konsumerar syret i rumsluften så det är viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.

Anmälan/bygglovsansökan

Skicka in blanketten för anmälan/bygglovansökan tillsammans med ritningar och information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras till stadsbyggnadskontoret. Ritningarna ska bestå av en planritning och minst en fasadritning. Stadsbyggnadskontoret prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar som finns.

Vid köp av eldstad och installation hjälper vi er med de uppgifter gällande typ och miljögodkännande nummer samt hur ritningarna ska se ut.

Startbesked

Beslutet om att få påbörja installationen får du hem i form av ett startbesked. Av starbeskedet framgår även vad som krävs för att ett slutbesked ska kunna ges. Oftast räcker det med att du, efter att du installerat eldstaden, skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din skorstensfejarmästare tillsammans med en ansökan om slutbesked. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss.

Kontakta gärna stadsbyggnadskontoret om du behöver råd om vad som gäller för eldstäder, stabilitet och brandsäkerhet m.m.