Sotning och besiktning

Sotning och brandskyddskontroll

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.
Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor reglerar detta.

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning.

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blankett för ansökan om egensotning hittar du normalt hos din kommun.